Trafikdata

Begreppet trafikdata, eller vägtrafikdata, betyder information om passager på ett vägavsnitt. Oftast innehåller datat information om antalet fordon, hastigheter och fordonstyper under en viss period och samlas in med hjälp av sensorer i eller vid vägen. Insamling och analys av trafikdata är ett måste för i stort sett samtliga kommuner, städer och nationella trafikmyndigheter i världen.


Trafikrapporter

Trafikrapporten är ett centralt verktyg i arbetet med trafikdata. Baserat på insamlad data skapas en rapport som beskriver antingen den allmänna trafiksituationen eller en rapport med fokus på en viss aspekt av trafiken, t.ex. hastigheter. Trafikrapporten används för beslutsunderlag, under planering av förändringar och för uppföljning av redan genomförda förändringar.


Realtidsdata och ITS

ITS, eller intelligenta transportsystem, är ett område med fokus på smartare och effektivare användning av transportnätet. Genom att styra trafik och ge bättre information till trafikanter kan resor göras både kortare och säkrare. En grundläggande byggsten inom ITS är tillgången till realtidsdata för att skapa information åt trafikanter och fatta beslut.


Vanliga termer inom trafikdata

Trafikmätning
Insamling av trafikdata med hjälp av sensorer eller manuella metoder.
Trafikrapport
En rapport, baserad på insamlad trafikdata, som beskriver den allmänna trafiksituationen för ett visst antal platser.
ÅDT
Årsdygnsmedeltrafik. Uträknat värde som beskriver medeltrafiken på en viss punkt under året.
Percentil
En percentil är det värde på en variabel nedanför vilken en viss procent av observationerna hamnar.
Realtidsdata
Data som strömmas direkt från mätutrustning till ett system, ofta inom ett par sekunder från att en passage skett.
ITS
Intelligenta transportsystem, ett samlingsbegrepp för system som tillämpar data och kommunikationsteknologi för trafiklösningar.
Induktiv slinga
Koppartråd som fräses ned i vägen för detektera fordon med hjälp av magnetism.
Magnetometer
Sensor som används för att mäta trafik med hjälp av magnetfält.
Radar
Teknik för att mäta trafik med hjälp av elektromagnetiska pulser.
Tryckluftsslang
Utrustning för att mäta trafik med hjälp av gummislangar på vägen.